Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.771.578,84 RSD
2.Zaduženje
35.753,70 RSD
3.Odobrenje
3.899.205,84 RSD
4.Novo stanje
10.635.030,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.11.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.117.178,47 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,33 RSD
Ukupno:
3.700.636,80 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.11.2019. godine

1.Lekovi
3.243,24 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - yunet beograd
1.817,44 RSD
3.Ostala plaćanja - sredstva grada
30.693,02 RSD
Ukupno:
35.753,70 RSD