Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
21.852.920,76 RSD
2.Zaduženje
6.621.524,84 RSD
3.Odobrenje
6.332.582,95 RSD
4.Novo stanje
21.563.978,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.12.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
372.015,20 RSD
2.Energenti
596.271,88 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.330.666,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666.67 RSD
Ukupno:
3.884.620,42 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.783.773,09 RSD
2.Lekovi
2.085.532,79 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
372.015,20 RSD
4.Energenti
596.271,88 RSD
5.Lekovi van ugovora
198.025,74 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.906,14 RSD
Ukupno:
6.621.524,84 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 8.12.2021. godine