Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.039.471,24 RSD
2.Zaduženje
4.644,45 RSD
3.Odobrenje
9.876.855,95 RSD
4.Novo stanje
13.911.682,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.07.2019. godine

1.Energenti
5.666.666,67 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.774.934,95 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.310.833,33 RSD
Ukupno:
9.752.434,95 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.07.2019. godine

1.Prevoz
4.644,45 RSD
Ukupno:
4.644,45 RSD