Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.119.128,14 RSD
2.Zaduženje
3.433,68 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
7.115.694,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.06.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usl. koje vrši UT Bg
3.433,68 RSD
Ukupno:
3.433,68 RSD