Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
13.911.682,74 RSD
2.Zaduženje
6.192.090,98 RSD
3.Odobrenje
660.604,51 RSD
4.Novo stanje
8.380.196,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.07.2019. godine

1.Energenti
5.199.091,10 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
306.357,35 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
661.410,53 RSD
4.Ostala plaćanja - Troškovi prinudne naplate
25.232,00 RSD
Ukupno:
6.192.090,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.07.2019. godine