Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.114.883,87 RSD
2.Zaduženje
2.867.404,42 RSD
3.Odobrenje
95.808,58 RSD
4.Novo stanje
7.343.288,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.12.2020. godine

1.Prevoz
8,043.60 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2,733,697.26 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
125.663,56 RSD
Ukupno:
2.867.404,42 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.12.2020. godine