Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
23.114.211,30 RSD
2.Zaduženje
14.373.734,23 RSD
3.Odobrenje
1.344.364,61 RSD
4.Novo stanje
10.084.841,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.03.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
14.301.877,67 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta Srbije
2.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usl. koje vrši UT-Bg
69.856,56 RSD
Ukupno:
14.373.734,23 RSD