Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.796.191,05 RSD
2.Zaduženje
6.633.026,00 RSD
3.Odobrenje
241.429,60 RSD
4.Novo stanje
6.404.594,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.04.2022. godine

1.Prevoz
1.401.065,77 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
5.162.013,07 RSD
3.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT-Bg
69.947,16 RSD
Ukupno:
6.633.026,00 RSD