Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.467.964,12 RSD
2.Zaduženje
5.366.365,80 RSD
3.Odobrenje
5.397.267,28 RSD
4.Novo stanje
6.498.865,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.06.2021. godine

1.Plate
5.239.637,28 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
62.280,00 RSD
Ukupno:
5.301.917,55 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.06.2021. godine

1.Plate
5.239.637,55 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
62.280,00 RSD
3.Ostala plaćanja – UT
64.448,25 RSD
Ukupno:
5.366.365,80 RSD