Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.382.270,69 RSD
2.Zaduženje
804.337,70 RSD
3.Odobrenje
94.507,00 RSD
4.Novo stanje
6.672.439,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.09.2020. godine

1.Prevoz
176.438,54 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
534.572,80 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
50.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
43.326,36 RSD
Ukupno:
804.337,70 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.09.2020. godine