Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.802.953,99 RSD
2.Zaduženje
703.849,92 RSD
3.Odobrenje
1.082.752,99 RSD
4.Novo stanje
10.181.857,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.10.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
901.612,99 RSD
Ukupno:
901.612,99 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.10.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
470.647,01 RSD
2.Ostala plaćanja - sredstva Grada - 172.226,08 - Naknade za usluge koje vrsi UT – 58.726,80 - gotovina u Trezoru-blagajna - 2250,00, Čistoća - 470.647,01
233.202,88 RSD
Ukupno:
703.849,92 RSD