Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.482.331,89 RSD
2.Zaduženje
1.533.193,64 RSD
3.Odobrenje
131.716,00 RSD
4.Novo stanje
5.080.854,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.07.2019. godine

1.Energenti
551.793,74 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
499.457,20 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
81.768,00 RSD
4.Ostala plaćanja - 399.524,70 din-RFZO –Filijala Novi Sad i 650,00 Gotovina u Trezoru-Blagajni .l Novi Sad
400.174,70 RSD
Ukupno:
1.533.193,64 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.07.2019. godine