Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
17.875.176,57 RSD
2.Zaduženje
2.825.965,56 RSD
3.Odobrenje
5.381.848,24 RSD
4.Novo stanje
20.431.059,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.12.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
166.449,84 RSD
2.Energenti
757.646,40 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
3.641.250,00 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
5.184.721,24 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.12.2023. godine

1.Prevoz
1.364.383,40 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
419.537,46 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
166.449,40 RSD
4.Energenti
757.646,40 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
96.860,63 RSD
6.Ostala plaćanja
21.087,83 RSD
Ukupno:
2.825.965,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.12.2023. godine