Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.666.948,29 RSD
2.Zaduženje
1.377.682,40 RSD
3.Odobrenje
88.745,00 RSD
4.Novo stanje
6.378.010,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.05.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.05.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.103.260,71 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
268.833,69 RSD
3.Ostala plaćanja
5.588,00 RSD
Ukupno:
1.377.682,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.05.2021. godine