Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.293.483,14 RSD
2.Zaduženje
1.151.554,72 RSD
3.Odobrenje
206.425,00 RSD
4.Novo stanje
4.348.353,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.03.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.103.030,77 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
315,00 RSD
3.Ostala plaćanja
48.208,95 RSD
Ukupno:
1.151.554,72 RSD