Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.527.818,12 RSD
2.Zaduženje
164.400,00 RSD
3.Odobrenje
1.166.798,80 RSD
4.Novo stanje
5.530.216,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.01.2019. godine

1.Ostali indirektni troškovi
79.526,00 RSD
Ukupno:
79.526,00 RSD