Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.396.057,93 RSD
2.Zaduženje
65.796.640,12 RSD
3.Odobrenje
71.220.900,19 RSD
4.Novo stanje
11.820.318,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.02.2019. godine

1.Plate
64.722.532,00 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
707.048,79 RSD
3.Lekovi
1.026.000,00 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,34 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
1.348.537,40 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,66 RSD
Ukupno:
71.042.993,19 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.02.2019. godine

1.Plate
65.776.297,00 RSD
2.Energenti
20.343,12 RSD
Ukupno:
65.796.640,12 RSD