Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.992.871,49 RSD
2.Zaduženje
96.928.642,65 RSD
3.Odobrenje
97.735.014,54 RSD
4.Novo stanje
8.799.243,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.04.2023. godine

1.Plate
93.971.426,63 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
97.506.509,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.04.2023. godine

1.Plate
94.323.721,97 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.548.400,68 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - PMF Novi Sad
56.520,00 RSD
Ukupno:
96.928.642,65 RSD