Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.305.998,37 RSD
2.Zaduženje
731.465,83 RSD
3.Odobrenje
2.526.926,17 RSD
4.Novo stanje
13.101.458,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.09.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.390.041,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
2.045.458,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.09.2019. godine

1.Plate
1.690,00 RSD
2.Prevoz
14.225,57 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
436.567,06 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
180.000,00 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
98.983,20 RSD
Ukupno:
731.465,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.09.2019. godine