Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.694.888,79 RSD
2.Zaduženje
81.407,75 RSD
3.Odobrenje
207.346,00 RSD
4.Novo stanje
5.820.827,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.03.2022. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT - Bg
81.407,75 RSD
Ukupno:
81.407,75 RSD