Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.418.333,06 RSD
2.Zaduženje
2.348.294,97 RSD
3.Odobrenje
733.858,93 RSD
4.Novo stanje
5.803.897,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.05.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
30.683,03 RSD
Ukupno:
30.683,03 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.05.2021. godine

1.Prevoz
1.490.386,53 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
30.683,03 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
582.399,90 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
108.000,00 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
55.000,00 RSD
6.Ostala plaćanja
81.825,51 RSD
Ukupno:
2.348.294,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.05.2021. godine