Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.868.917,33 RSD
2.Zaduženje
174.679,59 RSD
3.Odobrenje
178.595,49 RSD
4.Novo stanje
12.872.833,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.11.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.11.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Bg i RFZO Filijala Novi Sad –Povrat sr. za prevoz 10/2023
174.679,59 RSD
Ukupno:
174.679,59 RSD