Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.758.664,89 RSD
2.Zaduženje
418.380,78 RSD
3.Odobrenje
208.777,00 RSD
4.Novo stanje
5.549.061,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.03.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
274.374,78 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
144.006,00 RSD
Ukupno:
418.380,78 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.03.2023. godine