Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.502.163,93 RSD
2.Zaduženje
2.871.144,93 RSD
3.Odobrenje
136.488,00 RSD
4.Novo stanje
6.767.507,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.04.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.687.318,19 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
123.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
60.826,74 RSD
Ukupno:
2.871.144,93 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 22.04.2021. godine