Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
3.535.813,78 RSD
2.Zaduženje
1.060.998,98 RSD
3.Odobrenje
1.224.746,76 RSD
4.Novo stanje
3.699.561,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.05.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.058.589,76 RSD
Ukupno:
1.058.589,76 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.05.2019. godine

1.Prevoz
10.866,68 RSD
2.Ostala plaćanja - Iznos od 1.050.132,30 isplaćen na ime prinudne naplate po presudi za fizičko lice
1.050.132,30 RSD
Ukupno:
1.060.998,98 RSD