Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.388.169,98 RSD
2.Zaduženje
1.663.939,71 RSD
3.Odobrenje
150.736,00 RSD
4.Novo stanje
4.879.966,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.11.2020. godine

1.Plate
1.171,25 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.539.670,58 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta Srbije
30.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
93.097,88 RSD
Ukupno:
1.663.939,71 RSD