Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.476.570,00 RSD
2.Zaduženje
20.000,00 RSD
3.Odobrenje
261.673,00 RSD
4.Novo stanje
7.718.243,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.03.2017. godine

1.Prevoz
1.711,11 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
38.736,00 RSD
Ukupno:
40.447,11 RSD