Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
12.879.833,12 RSD
2.Zaduženje
8.321.615,61 RSD
3.Odobrenje
118.987,00 RSD
4.Novo stanje
4.677.204,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.07.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.929.760,33 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
30.000,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
4.304.684,96 RSD
4.Ostala plaćanja - Povrat sr. RFZO-Filijala Novi Sad
2.057.170,32 RSD
Ukupno:
8.321.615,61 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 24.07.2019. godine