Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 24.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.477.322,91 RSD
2.Zaduženje
1.112.469,09 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
4.364.853,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 24.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 24.09.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
33.023,26 RSD
Ukupno:
33.023,26 RSD