Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.976.992,43 RSD
2.Zaduženje
2.447.587,12 RSD
3.Odobrenje
103.196,33 RSD
4.Novo stanje
4.632.601,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.06.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.421.970,79 RSD
2.Lekovi - Lincetis
14.025,00 RSD
3.Energenti
11.611,33 RSD
Ukupno:
2.447.587,12 RSD