Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.612.099,41 RSD
2.Zaduženje
12.955,56 RSD
3.Odobrenje
3.783.293,36 RSD
4.Novo stanje
11.382.437,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.12.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.068.891,69 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.367.791,67 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
3.733.058,36 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.12.2020. godine

1.Prevoz
12.955,56 RSD
Ukupno:
12.955,56 RSD