Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.726.501,34 RSD
2.Zaduženje
2.170.153,59 RSD
3.Odobrenje
5.782.311,27 RSD
4.Novo stanje
8.338.659,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.04.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.203.771,24 RSD
2.Energenti
618.039,08 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.343.166,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
592.750,00 RSD
Ukupno:
4.757.726,99 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.04.2020. godine

1.Lekovi
37.517,04 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
7.920,00 RSD
3.Energenti
553.156,88 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
103.101,42 RSD
5.Lekovi van ugovora
972.147,24 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
496.311,01 RSD
Ukupno:
2.170.153,59 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.04.2020. godine