Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
3.356.923,85 RSD
2.Zaduženje
70.086,06 RSD
3.Odobrenje
104.655,00 RSD
4.Novo stanje
3.391.492,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.06.2021. godine

1.Plate
6.973,84 RSD
2.Prevoz
19.005,22 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
44.107,00 RSD
Ukupno:
70.086,06 RSD