Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.364.113,89 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
211.201,00 RSD
4.Novo stanje
8.575.314,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.03.2017. godine

1.Prevoz
1.504.592,05 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
796.662,12 RSD
Ukupno:
2.301.254,17 RSD