Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.890.438,63 RSD
2.Zaduženje
2.480.470,07 RSD
3.Odobrenje
67.441,00 RSD
4.Novo stanje
3.477.409,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.07.2020. godine

1.Prevoz
1.240.984,96 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.209.485,11 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta Srbije
30.000,00 RSD
Ukupno:
2.480.470,07 RSD