Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.539.543,73 RSD
2.Zaduženje
2.165.262,40 RSD
3.Odobrenje
192.050,00 RSD
4.Novo stanje
9.566.331,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.09.2019. godine

1.Prevoz
1.438.159,40 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
702.103,00 RSD
3.Ostala plaćanja - Prinudna naplata
25.000,00 RSD
Ukupno:
2.165.262,40 RSD