Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
24.518.758,37 RSD
2.Zaduženje
20.433.414,87 RSD
3.Odobrenje
217.831,00 RSD
4.Novo stanje
4.303.174,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.12.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.552.800,21 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
5.166.916,66 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
114.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
11.599.698,00 RSD
Ukupno:
20.433.414,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.12.2019. godine