Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.757.788,14 RSD
2.Zaduženje
11.475,00 RSD
3.Odobrenje
854.022,00 RSD
4.Novo stanje
6.600.335,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
10.125,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.350,00 RSD
Ukupno:
11.475,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.03.2022. godine