Kineziterapeut

  • dipl. kineziterapeut Ivana Kaćanski
  • zdravstveni saradnik

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: kacanski.ivana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-869

Rođena sam 1977. godine. Fakultet za fizičku kulturu Novi Sad sam završila 2001. Godine, a magistrirala sam 2010. Godine. Kao volonter počinjem radno iskustvo u dispanzeru za sportsku medicinu, Doma zdravlja „Novi Sad“. 2001. godine završila sam studije diplomskim radom „Primena hidroterapije pri luksaciji zgloba kuka“ i ocenom 10,00. Profesor sam fizičke kulture i diplomirani kineziterapeut s prosečnom ocenom 8,46. 2001. godine upisujem postdiplomske studije s daljom orjentacijom u kineziterapiji, a od 2003. godine sam u stalnom radnom odnosu na odeljenju za sportsku medicinu, Doma zdravlja „Novi Sad“. Sredinom 2010. godine odbranila sam magistarski rad pod nazivom „Efekti korektivno gimnastičkih vežbi na kifotično loše držanje i pokretljivost ramenog zgloba sportista u polistrukturalnim sportovima“, čime sam stekla titulu magistra sporta i fizičkog vaspitanja na istom fakultetu u Novom Sadu. Godine 2011. upisala sam doktorske studije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koje sam uspešno završila 07.marta 2019. godine sa temom „Razlike u učincima izoliranoga kineziterapijskoga programa i kombinacije s ekstrakorporalnim udarnim valom na funkcijsku sposobnost odbojkašica sa sindromom sraza ramenoga zgloba“ i zvanjem doktora nauka iz naučnog polja kineziologije. Tokom rada kao kineziterapeut aktivno učestvujem na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljujem stručne i naučne radove u domaćim i stranim časopisima.