Lekar

  • Prim.dr Maja Radanović
  • specijalista medicine rada

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Odeljenje preventive,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: radanovic.maja@dzns.rs

Telefon: 021/4879-815; 021/4879-819

Timska sestra: Danijela Stanivuković

Rođena 1976. godine u Novom Sad. Medicinski fakultet završila 2001. godine. Stručni ispit za Doktora medicine položila je 2002. godine u Beogradu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. U Domu zdravlja Novi Sad radi od 2002. godine. Do 2005. godine radila u Službi opšte medicine kao Doktor medicine, a od 2005. godine radi u Službi Medicine rada kada i započinje specijalizaciju Medicine rada koju završava 2008. godine. Od 2008. do 2010. godine radila kao specijalista medicine rada u Odeljenju preventive „Liman“ na poslovima određivanja radnih mesta sa povećanim rizikom pri pravljenju akta o proceni rizika. Od 2010. godine radi kao izabrani lekar na Novom Naselju. Lekarska komora Srbije izdala je licencu Dr Maji Radanović specijalisti medicine rada 2009. godine. Položila je stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu 2009. godine u Beogradu pri Ministarstvu rada i socijalne politike- Uprava za bezbednost zdravlja na radu. Završila je edukaciju psihoterapisjkog pravca- Transakciona analiza TA 101, TA 201, TA 202 (od oktobra 2010. Do oktobra 2013. Godine) i stekla zvanje Praktičar transakcione analize ( TA centar-Asocijacija Transakcionih analitičara Srbije, pri Psihopolis Institutu – Komisija za sertifikaciju 22.09.2012. godine, Potvrda o završenoj trećoj godini edukacije iz Transakcione analize – TA 202, oktobra 2013. Godine. Ukupan trening u Transakcionoj analizi je trajao tri godine i obuhvatio 120 sati teorije, 30 sati individualnog i grupnog rada, 10 sati ličnog rada, 20 sati rada sa klijentom i 4 sata supervizije. Od 2016. godine raspoređena na Odeljenje Preventive Službe za zdravstvenu zaštitu radnika.  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodelilo joj je zvanje Primarijusa dana 18.05.2017. godine  na osnovu mišljenja Predsedništva Srpskog lekarskog društva i komisije za dodelu Primarijata Društva lekara Vojvodine. Svoje radove je prezentovala na mnogobrojnim domaćim i stranim kongresima, simpozijumima i sekcijama iz uže stručne oblasti medicine rada, kao i iz opšte medicine, psihijatrije, psihologije i psihoterapije. Takođe je publikovala svoje radove u domaćim i stranim stručnim časopisima. U više navrata aktivno učestvovala kao predavač na sekcijama medicine rada Srpskog lekarskog društva.Član je uredničkog odbora časopisa Svet rada iz Beograda od 2014. godine. Svet rada je časopis  koji se bavi pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine na području Jugoistočne Evrope. Osvojila nagradu za najbolji rad na VI kongresu opšte medicine u Beogradu 2015. godine. na temu Sindrom sagorevanja na radu kod šefa smene vatrogasno spasilačke jedinice.
21st Wonca world Conference of Family doctors održana u Rio de Jeneiro, Brazil uvrstila je dva rada  u svoj program na temu: 1. The presence of psychiatric comorbidity in patients on substitution therapy with methadone i 2. The syndrome of Burnout at work at the watch commander of fire rescue units in two year period. Osvojila je nagradu na XI fotokonkursu za lekare – Ad manum medici pri podružnici Zaječar srpskog lekarskog društva 2017. godine.