Vanstandardne usluge logo

Vanstandardne usluge

Cenovnik

Cenovnik vanstandardnih usluga

Preuzmi cenovnik
 1. Lekarsko uverenje za zasnivanje radnog odnosa (administrativni i sl. poslovi)
  2.000,00 RSD
 2. Lekarsko uverenje za otvaranje firmi, rad u prosveti i sl.
  2.600,00 RSD
 3. Lekarsko uverenje na lični zahtev, Sud
  3.000,00 RSD
 4. Lekarsko uverenje za maloletnike za stupanje u brak
  2.600,00 RSD
 5. Lekarsko uverenje kod usvajanja dece i starateljstvo
  2.600,00 RSD
 6. Lekarsko uverenje za smeštaj u dom za stare ustanove socijalne zaštite
  2.400,00 RSD
 7. Lekarsko uverenje za vozače "A", "B", "F" i za vraćanje "A", "B", "F" kategorije
  2.500,00 RSD
 8. Lekarsko uverenjeza vozače "C", "D", "E" i za vraćanje "C", "D", "E" kategorije
  4.000,00 RSD
 9. Lekarsko uvsrenje za TAKSI vozače i instruktore (zaposlenje)
  4.000,00 RSD
 10. Lekarsko uverenje za TAKSI vozače i instruktore za SUP
  4.000,00 RSD
 11. Lekarsko uvsrenje za rukovaoce građevnnsknm mašinama i brodare (zaposlenje - plavo uverenje)
  4.000,00 RSD
 12. Lekarsko uverenje za rad na visini (zaposlenje - plavo uverenje)
  4.500,00 RSD
 13. Lekarsko uverenje za radnike obezbeđenja uz nošenje oružja (zaposlenje - plavo uverenje)
  2.500,00 RSD
 14. Lekarsko uverenje za vatrogasce (zaposlenje - plavo uverenje)
  4.500,00 RSD
 15. Lekarsko uverenje za smeštaj u đački ili studentski dom
  2.000,00 RSD
 16. Lekarsko uverenje za Stambenu komisiju
  3.000,00 RSD
 17. Lekarsko uverenje za preventivni oporavak
  600,00 RSD
 18. Lekarsko uverenje za Osiguravajući zavod
  3.000,00 RSD
 19. Upućivanje na Invalidsku komisiju na lični zahtev ili na zahtev Poslodavca
  5.000,00 RSD
 20. Ekspertizna ocena radne sposobnosti - 3 člana
  8.000,00 RSD
 21. Ekspertizno mišljenje spec.medicine rada o preostaloj radnoj sposobnosti osoba evidentiranih na tržištu rada
  2.000,00 RSD
 22. Učešće spec.medicine rada u Komisiji Poslodavca za solidarnu pomoć (po korisniku pomoći)
  600,00 RSD
 23. Veštačenje spec.medicine rada na zahtev Poslodavca (po korisniku usluge)
  2.000,00 RSD
 24. Zdravstvena predavanja na zahtev Poslodavca (po slušaocu)
  1.000,00 RSD
 25. Obuka iz prve pomoći zaposlsnih u preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima, po zahtevu poslodavca, po jednom školskom času po zaposlenom
  600,00 RSD
 26. Učešće spec.medicine rada u izradi akta o proceni rizika (po radnom mestu)
  3.000,00 RSD
 27. Ocena i ugvrđivanje posebnih zdravstvenih sposobnosti na radnim mestima sa povećanim rizikom (po radnom mestu)
  2.000,00 RSD
 28. Savetovanje korisnika usluge (Poslodavca) pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog (po zaposlenom)
  2.000,00 RSD
 29. Analiza povreda na radu - profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom na zahtev Poslodavca - do 100 zaposlenih radnika - preko 100 zaposlenih radnika
  20.000,00 / 40.000,00 RSD
 30. Analiza morbiditeta zaposlekih na zahtev Poslodavca do 100 zaposlenih radnika - preko 100 zaposleikh radnika
  20.000,00 / 40.000,00 RSD
 31. Analiza bolovanja zaposlenih - na zahtev Poslodavca, do 100 zaposlenih radnika, preko 100 zaposlenih radkika
  20.000,00 / 40.000,00 RSD
 32. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton
  500,00 RSD
 33. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (ekon,pol,kult,umet,inform,šumar,maš,elektrote,građ, trgo,ugosti,turiz,hidrometreor,medici,lič.usluge)
  1.250,00 RSD
 34. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (saobraćajni teh. sa B kategorijom)
  1.250,00 RSD
 35. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (vozač motornih vozila)
  2.000,00 RSD
 36. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (rukovanje građevinskim i poljoprivrednim mašinama, brodadnja, građevinarstvo, mašin;hemij. nemetali i grafič.) uz rad na visini
  2.250,00 RSD
 37. Lekarsko uverenje za upis u Višu školu ili fakultet (bez specifičnih elemenata pregleda)
  2.000,00 RSD
 38. Lekarsko uverenje za upis u Višu školu i Fakultet (sa specifičnim elementima pregleda)
  3.000,00 RSD
 39. Pregled spec.medicine rada (izrada programa dodatnih spec.pregleda, opšte klin.pregled, tumačenje dop.rez.analiza, donošenje zaključaka, izveštaja o zdravstvenom stanju radnika)
  800,00 RSD
 40. Lekareko uverenje za državljanstvo
  2.400,00 RSD
 41. Lekarsko uverenje za zaposlenje vozača profesionalca A, B, C, D, E kategorije
  4.000,00 RSD
 42. Lekarsko uverenje za upis u Višu pedagošku školu
  2.600,00 RSD
 43. Izrada akta o proceni rizika - po radnom mestu
  5.000,00 RSD
 44. Lekarsko uverenje za podizanje kredita
  3.000,00 RSD
 45. Lekarsko uverenje za rad sa strankama
  2.600,00 RSD
 46. Lekarsko uverenje za lica sa faktorom otežanog zapošljavanja
  3.000,00 RSD
 47. Lekarsko uverenje za rad u inostranstvu
  5.000,00 RSD
 48. Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika
  2.500,00 RSD
 49. Duplikat lekarskog uverenja
  2.000,00 RSD
 50. Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom (ostala)
  4.500,00 RSD
 51. Ostala uverenja (telefon...)
  2.000,00 RSD
 52. Obilazak radnog mesta sa Licem za bezbednost i zdravlje na radu
  2.500,00 RSD
 53. Pregled logopeda za upis studenata na Pedagošku Akademiju
  500,00 RSD
 54. Obuka iz prve pomoći za vozače
  3.000,00 RSD
 55. Lekarsko uverenje za utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica držanje i nošenje oružja
  2.000,00 + cena spec. lab. za psihoatkivne supstance RSD
 56. Lekarsko uverenje za licencu radnika fizičko tehničkog obezbedjenja po Zakonu o privatnom obezbedjenju
  2.000,00 RSD
 57. Lekarsko uverenje za licencu radnika fizičko tehničkog obezbedjenja po Zakonu o privatnom obezbedjenju (rad na visini)
  4.500,00 RSD
 58. Kopija elektronskog ili papirnog kartona na lični zahtev
  200,00 RSD
 59. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton na donetom obrascu
  1.000,00 RSD
 60. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 61. Drugo mišljenje lekara opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 62. Real Time PCR za dijagnostiku korona virusa (SARS-CoV-2)
  6.000,00 RSD
 1. Buka
  3.500,00 RSD
 2. Visoka temperatura
  3.000,00 RSD
 3. Niska temperatura
  3.000,00 RSD
 4. Nejonizujuće zračenje
  3.000,00 RSD
 5. Prašina
  3.500,00 RSD
 6. Olovo
  3.500,00 RSD
 7. Nitrozni gasovi
  3.500,00 RSD
 8. Ugljenmonoksid
  4.000,00 RSD
 9. Alifatski ugljovodonici
  3.500,00 RSD
 10. Halogeni derivati
  4.000,00 RSD
 11. Nitro i amino derivati benzina
  3.600,00 RSD
 12. Pesticidi
  4.000,00 RSD
 13. Težak fizički rad
  3.600,00 RSD
 14. Rad na visini
  4.500,00 RSD
 15. Unutrašnji saobraćaj
  4.000,00 RSD
 16. Radnici obezbeđenja uz nošenje oružja
  4.000,00 RSD
 17. Prethodni pregled za žene - komunalna policija
  5.500,00 RSD
 18. Prethodni pregled za muškarce - komunalna policija
  5.200,00 RSD
 19. Rad u uslovima vibracija
  3.500,00 RSD
 20. Rad u uslovima buke i vibracija
  4.000,00 RSD
 21. Biološke štetnosti
  3.000,00+cena spec.lab.analiza RSD
 22. Toksikologija
  4.500,00+cena spec.lab.analiza RSD
 23. Upravljanje zahteviim sistemima
  4.000,00+cena spec.lab.analiza RSD
 24. Rad u nehigijenskim uslovima u prisustvu vlage, neprijatnih mirisa i isparenja
  3.500,00 RSD
 25. Rad pod zemljom
  4.500,00 RSD
 26. Rad noću
  3.500,00 RSD
 27. Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
  3.000,00 RSD
 28. Administrativni poslovi i rad sa računarom
  3.500,00 RSD
 29. Jonizujuće zračenje
  6.500,00+cena spec.lab.analiza RSD
 30. Vilinhlorid
  4.500,00 RSD
 1. Buka
  3.500,00 RSD
 2. Visoka temperatura
  3.000,00 RSD
 3. Niska temperatura
  3.000,00 RSD
 4. Prašina
  3.000,00 RSD
 5. Nitrozni gasovi
  3,500.00 + cena spec. lab. analiza RSD
 6. Ugljenmonoksid
  3,700.00 + cena spec. lab. analiza RSD
 7. Alifatski ugljovodonici
  3,500.00 + cena spec. lab. analiza RSD
 8. Halogeni derivati
  4,500.00 + cena spec. lab. analiza RSD
 9. Nitro i amino der.benzina
  4,500.00 + cena spec. lab. analiza RSD
 10. Pesticidi
  4,000.00 + cena spec. lab. analiza RSD
 11. Težak fizički rad
  3.200,00 RSD
 12. Rad na visini
  4.500,00 RSD
 13. Unutrašnji saobraćaj
  4.000,00 RSD
 14. Radnici obezbeđenja uz nošenje oružja
  4.000,00 RSD
 15. Periodični pregledi za žene - komunalna policija
  5.100,00 RSD
 16. Periodični pregledi za muškarce - komunalna policija
  4.800,00 RSD
 17. Rad u uslovima vibracija
  3.500,00 RSD
 18. Nejonizujuće zračenje
  3.000,00 RSD
 19. Rad u uslovima buke i vibracija
  4.000,00 RSD
 20. Biološke štetnosti
  3 000,00 + cena spec.lab.analiza RSD
 21. Toksikologija
  4 500,00 + cena spec.lab.analiza RSD
 22. Upravljanje zahtevnim sistemima
  4 000,00 + cena spec.lab.analiza RSD
 23. Rad pod zemljom
  4.500,00 RSD
 24. Rad noću
  3.100,00 RSD
 25. Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
  3.000,00 RSD
 26. Administrativni poslovi,rad sa računarima
  3.000,00 RSD
 27. Rad u nehigijenskim uslovima u prisustvu vlage, neprijatnih mirisa i isparenja
  3.000,00 RSD
 28. Vinilhlorid
  4.500,00 + cena spec. lab.analiza RSD
 29. Olovo
  3.500,00 + cena spec. lab. analiza RSD
 30. Jonizujuće zračenje
  6,500.00 + cena spec. lab.analiza RSD
 1. Antropometrija (TT, TV, BMI)
  130,00 RSD
 2. Respiratorni upitnik
  400,00 RSD
 3. Specifični upitnik za alergije
  400,00 RSD
 4. Upitnik o prethodnim bolestima, navikama, alergijama
  400,00 RSD
 5. Upitnik Q16
  400,00 RSD
 6. Upitnik za rad u buci
  400,00 RSD
 7. Upitnik za rad sa vibracijama
  400,00 RSD
 8. Upitnik za koštanomišićne tegobe
  400,00 RSD
 9. Detaljan pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata
  200,00 RSD
 10. Detaljan pregled kože i sluzokože
  200,00 RSD
 11. Detaljan pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, usne duplje, vilice i kože
  200,00 RSD
 12. Testiranje čula ravnoteže (senzibilisani rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimopokazivanja i kompasni hod)
  200,00 RSD
 13. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir, vibracije
  200,00 RSD
 14. Ispitivanje senzibilnosti za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima
  200,00 RSD
 15. EKG
  250,00 RSD
 16. Harvard step test sa registrovanjem EKG, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa
  600,00 RSD
 17. Ispitivanje tremora: potpis,crtanje kruga, kvadrata, spirale
  200,00 RSD
 18. Spirometrija sa krivom protok volumena
  250,00 RSD
 19. Audiometrija
  250,00 RSD
 20. Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme)
  200,00 RSD
 21. Ortorater
  250,00 RSD
 22. Ispitivanje čula mirisa
  150,00 RSD
 23. Ispitivanje čula ukusa
  150,00 RSD
 24. Phalenov test
  300,00 RSD
 25. Alenov test
  300,00 RSD
 26. Ispitivanje snage grupe mišića angažovanih u statičkom radu
  200,00 RSD
 27. Dinamička kožna termometrija (Kold test)
  300,00 RSD
 28. Dinamometrija
  300,00 RSD
 29. Anamneza
  150,00 RSD
 30. Ciljana anamneza
  150,00 RSD
 31. Vestibularis
  300,00 RSD
 32. Konsultativni pregled neuropsihijatra u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00 RSD
 33. Konsultativni pregled oftalmologa u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00 RSD
 34. Konsultativni pregled otorinolaringologa u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00 RSD
 35. Konsultativni pregled psihologa u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00 RSD
 36. Konsultativni specijalistički pregled u okviru prethodnih i periodičnih pregleda (internista, pulmolog, ginekolog...)
  300,00 RSD
 37. Opšti deo programa prethodnih pregleda
  3.000,00 RSD
 38. Opšti deo programa periodičnih pregleda
  2.600,00 RSD
 39. RTG pluća u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00 RSD
 40. RTG šake u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00 RSD
 41. RTG donje vilice u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00 RSD
 42. Ultrasonografija abdomena u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00 RSD
 1. Usluge komisije za kategorizaciju dece ometene u razvoju
  10 % od prosečne mesečne zarade isplaćene u gradu Novom Sadu RSD
 2. Određivanje konstitucionog homeopatskog leka - 1 čas 30 minuta
  6.000,00 RSD
 3. Kontrola posle uzimanja konstitucionog leka - 1 čas
  4.000,00 RSD
 4. Određivanje akutnog homeopatskog leka - 30 minuta
  2.000,00 RSD
 5. Homeopatska konsultacija - 30 minuta
  2.000,00 RSD
 6. Kratka poseta - 15 minuta
  1.000,00 RSD
 1. Prvi pregled pedijatra (novorođenčadi, odojčadi, predškolske i školske dece)
  700,00 RSD
 2. Ponovni pregled pedijatra (novorođenčadi, odojčadi, predškolske i školske dece)
  600,00 RSD
 3. Davanje injekcije (subkutane, intramuskularne, intravenske)
  200,00 RSD
 4. Previjanje (obrada različitih rana)
  150,00 RSD
 5. EKG (registovanje i očitavanje)
  400,00 RSD
 6. Davanje infuzije
  500,00 RSD
 7. Inhalacija (aerosol terapija)
  200,00 RSD
 8. Preventivni pregled novorođenčadi i odojčadi u prvoj godini života
  800,00 RSD
 9. Preventivni pregled dece od 1. godine do polaska u školu
  800,00 RSD
 10. Preventivni pregled školske dece i omladine
  800,00 RSD
 11. Ultrazvuk kukova (skrining)
  1.400,00 RSD
 1. Stomatološki pregled
  350,00 RSD
 2. Specijalistički pregled
  450,00 RSD
 3. Specijalistički pregled-kontrolni
  350,00 RSD
 4. Lekarsko uverenje
  1.500,00 RSD
 5. Površinska lokalna anestezija
  100,00 RSD
 6. Infiltraciona anestezija
  200,00 RSD
 7. Vađenje zuba
  1.000,00 RSD
 8. Komplikovano vađenje
  1.200,00 RSD
 9. Ispun od GJC
  700,00 RSD
 10. Lokalna aplikacija koncentrovanog hlorida
  700,00 RSD
 11. Preventivni ispun
  800,00 RSD
 12. Terapija dubokog karijesa bez ispuna
  650,00 RSD
 13. Amalganski ispun I površina
  1.000,00 RSD
 14. Amalganski ispun II površina
  1.100,00 RSD
 15. Amalganski ispun III površina
  1.200,00 RSD
 16. Nadogradnja frakturiranog zuba
  1.300,00 RSD
 17. Vitalna amputacija
  1.000,00 RSD
 18. Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba
  750,00 RSD
 19. Kompozitni ispun na prednjim zubima
  1.200,00 RSD
 20. Kompozitni ispun-na bočnim zubima
  1.500,00 RSD
 21. Nadogradnja od estetskog materijala
  1.800,00 RSD
 22. Zbrinjavanje povrede zuba satežim poremećajem strukture
  3.600,00 RSD
 23. Kompozitni inlej
  2.400,00 RSD
 24. Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu
  1.000,00 RSD
 25. Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu
  1.300,00 RSD
 26. Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu
  1.300,00 RSD
 27. Vađenje starnog tela iz kanala korena
  2.000,00 RSD
 28. Terapija intra i ekstra oralnih perforacija korena
  1.600,00 RSD
 29. Retretman kanapa korena (po kanalu)
  1.500,00 RSD
 30. Endodontska ter.zuba sa kompl.kanalskim sistemom po kanalu
  1.500,00 RSD
 31. Uklanjanje krunice
  350,00 RSD
 32. Cementiranje stare krunice
  400,00 RSD
 33. Selektivno brušenje zuba (po zubu)
  200,00 RSD
 34. Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici
  500,00 RSD
 35. Uklanjanje supragingivalnog zub.kamenca po vilici
  1.000,00 RSD
 36. Obrada paradontalnog džepa po zubu
  350,00 RSD
 37. Remotiv.i obučavanje boles.u održavanju pravilne higijene
  400,00 RSD
 38. Smanjivanje osetljivosti korena zuba po zubu
  250,00 RSD
 39. Otkrivanje oralnih žarišta
  1.200,00 RSD
 40. Fiksacija zuba kompozit.materijalom po zubu
  450,00 RSD
 41. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 42. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 43. Beljenje zuba (po zubu)
  1.500,00 RSD
 1. Funkcionalna analiza okluzije
  1.000,00 RSD
 2. Parcijalna akrilatna proteza
  12.000,00 RSD
 3. Totalna akrilatna proteza
  15.000,00 RSD
 4. Totalna proteza sa metalnom bazom
  24.000,00 RSD
 5. Parcijalna skeletirana proteza (klasična)
  24.000,00 RSD
 6. Imedijatna totalna proteza
  6.000,00 RSD
 7. Reparatura proteze prelom ploče
  800,00 RSD
 8. Dodatak zuba u protezi sa otiskom
  1.000,00 RSD
 9. Dodatak kukice u protezi sa otiskom
  1.000,00 RSD
 10. Podlaganje proteze-indirektno
  1.800,00 RSD
 11. Livena nadogradnja od legure srebro paladijum jednokorena
  1.800,00 RSD
 12. Privremena kruna
  2.800,00 RSD
 13. Metalokeramička krunica
  6.500,00 RSD
 14. Izrada i analiza studijskog modela
  1.100,00 RSD
 15. Livena nadogradnja od legure srebro paladijuma - dvokorena
  2.100,00 RSD
 16. Livena nadogradnja od legure srebro paladijuma - trokorena
  2.500,00 RSD
 17. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 18. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 19. Namenska (frezovana) metalokeramička krunica
  7.500,00 RSD
 20. Valplast proteza (termosens)
  25.000,00 RSD
 21. Retencioni elementi (drikeri)
  2.000,00 RSD
 22. Folija za bruksizam i štitnici za sportiste
  5.000,00 RSD
 23. Bezmetalna ZIRKON krunica
  15.000,00 RSD
 1. Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba prim.par.indexa-utvrđ.stanja higijene usta i zuba primenom indexa
  230,00 RSD
 2. Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji
  320,00 RSD
 3. Analiza i dejstva biohemijskih sila - otkrivanje traumat. kont.zuba
  200,00 RSD
 4. Smanjenje osetljivosti korena zuba (po zubu)
  250,00 RSD
 5. Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu)
  400,00 RSD
 6. Modifikovana Widmanova režanj operacija u leč.par.po zubu
  1.800,00 RSD
 7. Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od par.po zubu
  250,00 RSD
 8. Primena transplantata vezivnog tkiva i periosta u leč.par.po zubu
  6.200,00 RSD
 9. Specifično vođena regeneracija par.uz primenu membrana po zubu
  2.500,00 RSD
 10. Bisekcija zuba
  1.250,00 RSD
 11. Primena koštanog implanta ili transpl.u terapiji infrakoštanih parod.džepova, po zubu ( bez materijala)
  900,00+materijal RSD
 12. Produženje kliničke krune po zubu
  1.600,00 RSD
 13. Lateralno pomeren režanj
  2.500,00 RSD
 14. Režanj "dupla papila" po zubu
  2.500,00 RSD
 15. Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplantata u cilju prod.vestibuluma, prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proš.gingive
  3.200,00 RSD
 16. Apikalno pomeren režanj pune ili poludebljine (po zubu)
  2.200,00 RSD
 17. Intralezijska i perilezijska aplikacija leka
  250,00 RSD
 18. Uklanjanje krusta, pokrova krusta i nekrotičkih naslaga
  320,00 RSD
 19. Kiretaža oralne sluzokože
  350,00 RSD
 20. Kauterizacija tkiva
  350,00 RSD
 21. Eliminacija iritacija oralne sluzokože
  400,00 RSD
 22. Hiruška terapija zuba u nicanju (cirkumzicija)
  1.600,00 RSD
 23. Plastika plika i frenuluma
  3.200,00 RSD
 24. Uklanjanje hipertrofične mukoze
  3.200,00 RSD
 25. Uklanjanje konaca
  650,00 RSD
 26. Davanje injekcije u terapeutske i dijagnostičke svrhe
  650,00 RSD
 27. Uklanjanje mukoznih cista
  2.500,00 RSD
 28. Selektivno brušenje zuba (po zubu)
  200,00 RSD
 29. Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici
  500,00 RSD
 30. Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici
  1.000,00 RSD
 31. Obrada parodontalnog džepa po zubu
  350,00 RSD
 32. Otkrivanje oralnih žarišta
  1.200,00 RSD
 33. Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu
  450,00 RSD
 34. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 35. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Resekcija jednokorenog zuba
  4.000,00 RSD
 2. Resekcija dvokorenog zuba
  5.000,00 RSD
 3. Resekcija trokorenog zuba
  10.000,00 RSD
 4. Hemisekcija i disekcijazuba
  2.500,00 RSD
 5. Hiruško vađenje zuba
  2.500,00 RSD
 6. Hiruško vađenje impaktiranog umnjaka
  5.000,00 RSD
 7. Hiruško vađenje impaktiranog očnjaka
  6.000,00 RSD
 8. Uklanjanje mukoznih cista
  2.500,00 RSD
 9. Uklanjanje manjih viličnih cista
  3.500,00 RSD
 10. Uklanjanje većih viličnih cista
  4.000,00 RSD
 11. Hiruško lečenje osteomilitisa - M.F.regije
  4.400,00 RSD
 12. Hiruško lečenje ekstraoralnih . dentogenih fistula
  6.000,00 RSD
 13. Vestibuloplastika po vilici
  5.000,00 RSD
 14. Nivelacija alveolarnog grebena(po kvadrantu)
  3.000,00 RSD
 15. Revizija sinusa-Calvel-JTuc
  6.000,00 RSD
 16. Uklanjanje mukokelesinusa
  5.000,00 RSD
 17. Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde
  3.200,00 RSD
 18. Kiretaža oralne sluzokože
  350,00 RSD
 19. Kauterizacija tkiva
  350,00 RSD
 20. Cirkumzicija
  1.600,00 RSD
 21. Plastika plika i frenuluma
  3.500,00 RSD
 22. Uklanjanje hipertofične mukoze
  3.500,00 RSD
 23. Uklanjanje konca
  650,00 RSD
 24. Davanje inekcije terapijske i dijagnostičke svrhe
  650,00 RSD
 25. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 26. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Specijalistički pregled
  450,00 RSD
 2. Kontrolni specijalistički pregled
  350,00 RSD
 3. Izrada i analiza studijskog modela
  1.100,00 RSD
 4. Analiza ekstraoralne telerentgenoradiografije glave
  850,00 RSD
 5. Aktivni pokretni ortodontski aparat
  7.500,00 RSD
 6. Funkcionalni ortodontski aparat
  11.000,00 RSD
 7. Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata
  750,00 RSD
 8. Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom
  1.200,00 RSD
 9. Fiksni ortodontski aparat sa prstenovima i bravicama
  36.000,00 RSD
 10. Retencioni aparat - pozicioner
  6.000,00 RSD
 11. Lepljenje briketa (izgubljenog)
  1.000,00 RSD
 12. Cementiranje prstena (izgubljenog)
  1.000,00 RSD
 13. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 14. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Rentgenografija zuba intraoralno
  350,00 RSD
 2. Ortopantomogram
  1.000,00 RSD
 3. Telerendgen
  1.000,00 RSD
 1. Pregled radi utvrđivanja opšte zdravstvene sposobnosti učesnika u sportu
  2.000,00 RSD
 2. Pregled radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti učesnika u sportu
  2.500,00 RSD
 3. Antropometrijsko merenje (visina, težina,BMI,% masti)
  800,00 RSD
 4. Pregled lekara specijaliste sportske medicine
  1.600,00 RSD
 5. Terapijski dan sa kineziterapijom
  1.200,00 RSD
 6. Terapijski dan bez kineziterapije
  800,00 RSD
 7. EKG
  400,00 RSD
 8. ESW terapija
  2.000,00 RSD
 9. Davanje injekcije (subkutane, intramuskularne bez cene leka)
  200,00 RSD
 10. Previjanje do 3 šava
  150,00 RSD
 11. Previjanje od 3 -10 šavova
  350,00 RSD
 12. Previjanje preko 10 šavova
  500,00 RSD
 13. Punkcija zgloba
  1.000,00 RSD
 14. Ispitivanje kompl. funkcionalnih parametara kardiorespiratornog sistema sportista- direktnim metodama
  3.000,00 RSD
 15. Ispitivanje kompl. funkcionalnih parametara kardiorespiratornog sistema sportista i biohemijskih analiza - direktnim metodama
  3.500,00 RSD
 16. Ispitivanje osnovnih funkcionalnih parametara kardiorespiratornog sisitema indirektnim metodama uz EKG monitoring
  2.500,00 RSD
 17. Drugo mišljenje lekaa specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Uzorkovanje krvi (mikrouzorkovanje)
  50.00 RSD
 2. Uzorkovanje krvi (venepunkcija) - bez antikoagulansa
  50.00 RSD
 3. Uzorkovanje krvi (venepunkcija) - sa antikoagulansa
  50.00 RSD
 4. Uslužno uzorkovanje u kućnim uslovima
  300.00 RSD
 5. Uslužno uzorkovanje van zdravstvene ustanove
  300.00 RSD
 6. Sedimentacija eritrocita (Se)
  60.00 RSD
 7. Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR)
  200.00 RSD
 8. Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR, LeF)
  300.00 RSD
 9. Leukocitarna formula (LeF) - ručno
  100.00 RSD
 10. Određivanje broja leukocita (LE)
  50.00 RSD
 11. Određivanje broja trombocita u krvi (TR)
  100.00 RSD
 12. Određivanje broja retikulocita u krvi - mikroskopiranje
  100.00 RSD
 13. Vreme krvarenja (Duke)
  50.00 RSD
 14. Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) u plazmi
  100.00 RSD
 15. Protrombinsko vreme (PT)
  200.00 RSD
 16. Celokupni pregled urina - ručno
  70,00 RSD
 17. Sediment urina
  70,00 RSD
 18. Fibrinogen u plazmi
  100.00 RSD
 19. Glukoza u serumu
  70,00 RSD
 20. Urea u serumu
  70,00 RSD
 21. Kreatinin u serumu
  90,00 RSD
 22. Mokraćna kiselina u serumu
  90,00 RSD
 23. Holesterol (ukupan) u serumu
  100,00 RSD
 24. Holesterol HDL – u serumu
  200.00 RSD
 25. Trigliceridi u serumu
  100,00 RSD
 26. Bilirubin (ukupan) u serumu
  60,00 RSD
 27. Bilirubin (direktan) u serumu
  60,00 RSD
 28. AST (L- aspartat aminotransferaza) u serumu
  100,00 RSD
 29. ALT (L- alanin aminotransferaza) u serumu
  100,00 RSD
 30. Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
  100,00 RSD
 31. Gama GT (gama-glutamil transferaza) u serumu
  100,00 RSD
 32. Proteini (ukupni) u serumu
  60,00 RSD
 33. Albumin u serumu
  100,00 RSD
 34. Gvožđe u serumu
  70,00 RSD
 35. UIBC (nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu
  75,00 RSD
 36. TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu
  75,00 RSD
 37. Natrijum u serumu, jonselektivnom elektrodom (JSE)
  100,00 RSD
 38. Kalijum u serumu, jonselektivnom elektrodom (JSE)
  100,00 RSD
 39. Hloridi u serumu, jonselektivnom elektrodom (JSE)
  100,00 RSD
 40. Kalcijum u serumu
  60,00 RSD
 41. Fosfor neorganski u serumu
  60,00 RSD
 42. Alfa - amilaza u serumu
  100,00 RSD
 43. Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu
  100,00 RSD
 44. Hemoglobin A1c (glikolizirani hemoglobin, HbA1c) u krvi
  500,00 RSD
 45. C - reaktivni protein ( CRP) u serumu
  300,00 RSD
 46. Alfa- amilaza u urinu
  100,00 RSD
 47. Test na trudnoću u urinu
  200,00 RSD
 48. Hemoglobin (krv) (FOBT) u fecesu - imunohemijski
  300,00 RSD
 49. Nesvarena mišićna vlakna u fecesu
  80,00 RSD
 50. Skrob u fecesu
  80,00 RSD
 51. Masti u fecesu
  80,00 RSD
 52. Holesterol, LDL - u serumu sa izračunavanjem
  100,00 RSD
 53. Celokupni hemijski pregled, relativna gustina i sediment urina-automatski sa digitalnom protočnom mikroskopijom
  240,00 RSD
 54. Kreatin kinaza (CK) u serumu
  100,00 RSD
 1. Prvi pregled izabranog lekara
  700,00 RSD
 2. Ponovni pregled izabranog lekara
  600,00 RSD
 3. Davanje injekcije
  200,00 RSD
 4. Davanje intravenske injekcije
  300,00 RSD
 5. Davanje infuzije
  500,00 RSD
 6. Previjanje do 3 šava
  150,00 RSD
 7. Previjanje od 3 do 10 šavova
  350,00 RSD
 8. Previjanje preko 10 šavova
  500,00 RSD
 9. Skidanje šavova sa previjanjem do 3 šavova
  300,00 RSD
 10. Skidanje šavova sa previjanjem od 3 do 10 šavova
  400,00 RSD
 11. Skidanje šavova sa previjanjem više od 10 šavova
  600,00 RSD
 12. Ispiranje uha
  300,00 RSD
 13. EKG
  400,00 RSD
 14. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton
  500,00 RSD
 15. Lekarska potvrda iz uvida u zdr. karton na donetom obrascu
  1.000,00 RSD
 16. Obrada za LK na lični zahtev ili zahtev poslodavca
  5.000,00 RSD
 17. Lekarsko uverenje za državljanstvo
  2.400,00 RSD
 18. Lekarsko uverenje za podizanje kredita
  3.000,00 RSD
 19. Duplikat lekarskog uverenja
  2.000,00 RSD
 20. Ostala uverenja (telefon)
  2.000,00 RSD
 21. Kopija e-kartona ili papirnog kartona na lični zahtev
  200,00 RSD
 22. Drugo mišljenje lekara opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 23. Drugo mišljenje lekara specijaliste opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 24. Real Time PCR za dijagnostiku korona virusa (SARS-CoV-2)
  6.000,00 RSD
 1. Pregled vidnog polja na kompjuterizovanom perimetru po oku
  1.000,00 RSD
 2. Pregled lekara specijaliste - oftalmologa
  1.600,00 RSD
 3. Ispitivanje vidne oštrine
  500,00 RSD
 4. Tonometrija (IOP)
  500,00 RSD
 5. Egzoftalmometrija
  300,00 RSD
 6. Pregled očnog dna
  500,00 RSD
 7. Dnevna kriva
  700,00 RSD
 8. Ekstrakcija stranog tela
  1.000,00 RSD
 9. Subkonjuktivalne injekcije
  500,00 RSD
 10. Skijaskopija
  500,00 RSD
 11. Širmerov test
  700,00 RSD
 12. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Prvi i kontrolni pregled lekara specijaliste - uho, grlo i nos
  1.600,00 RSD
 2. Audiometrijsko ispitivanje sluha
  400,00 RSD
 3. Bitermalni kalorijski test
  400,00 RSD
 4. Audiovestibuloško veštačenje
  1.000,00 RSD
 5. Ispitivanje timpanometrijske funkcije E. Tube
  500,00 RSD
 6. Politzer produvavanje faringealne tube
  150,00 RSD
 7. Čišćenje ceruma i ispiranje vodom
  300,00 RSD
 8. Aplikacija leka u nos ili u uvo - deca
  500,00 RSD
 9. Aplikacija leka u nos ili u uvo - odrasli
  500,00 RSD
 10. Aspiracija sekreta po Pratezu
  250,00 RSD
 11. Štrajfna u uvo sa lekom - odrasli
  500,00 RSD
 12. Štrajfna u uvo sa lekom - deca
  500,00 RSD
 13. Ispiranje uha sa 3% rastvorom borne kiseline
  500,00 RSD
 14. Inhalacija i aerosol terapija
  500,00 RSD
 15. Prednja tamponada nosa
  500,00 RSD
 16. Interpretacija totalne audiometrije - odrasli
  500,00 RSD
 17. Interpretacija totalne audiometrije - deca
  400,00 RSD
 18. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Kozmetičko - dermatološke usluge
  2.000,00 RSD
 2. Prvi i kontrolni pregled lekara specijaliste
  1.600,00 RSD
 3. Dermatoskopija
  1.000,00 RSD
 4. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Prvi i kontrolni pregled lekara specijaliste - neuropsihijatra
  1.600,00 RSD
 2. Psihološki pregled
  1.000,00 RSD
 3. Psihološko testiranje - eksploracija ličnosti
  1.500,00 RSD
 4. Psihološko testiranje - procena organskog oštećenja
  1.500,00 RSD
 5. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. RTG kičme i kostiju u dva pravca po snimku
  500,00 RSD
 2. RTG snimak pluća
  700,00 RSD
 3. RTG snimak urotrakta po snimku
  500,00 RSD
 4. UZ gornjeg abdomena i bubrega
  1.400,00 RSD
 5. UZ bešike, prostate i rezidualni urin
  1.400,00 RSD
 6. UZ dojke
  1.800,00 RSD
 7. UZ štitne žljezde, testisa i mekih tkiva
  1.800,00 RSD
 8. Mamografija
  2.000,00 RSD
 9. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Ehokardiografija
  2.500,00 RSD
 2. Ergometrijski test
  2.000,00 RSD
 3. Pregled plućne funkcije
  2.000,00 RSD
 4. Pregled lekara specijaliste
  1.600,00 RSD
 5. Pregled lekara specijaliste - pulmolog
  1.600,00 RSD
 6. EKG
  400,00 RSD
 7. Davanje injekcije (subkutane, intramuskularne bez cene leka)
  200,00 RSD
 8. Davanje intravenske injekcije (bez cene leka)
  300,00 RSD
 9. Davanje infuzije
  500,00 RSD
 10. Inhalacija, aerosol terapija
  500,00 RSD
 11. Spirometrija
  600,00 RSD
 12. Dopler karotida
  2.500,00 RSD
 13. 24 časa holter krvnog pritiska
  2.000,00 RSD
 14. 24 časa holter EKG
  3.000,00 RSD
 15. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Pregled lekara specijaliste - fizikalne medicine
  1.600,00 RSD
 2. Laseroterapija koju izvodi lekar
  500,00 RSD
 3. Ultrazvučna denzitometrija
  1.500,00 RSD
 4. Terapijski dan sa kineziterapijom
  1.200,00 RSD
 5. Terapijski dan bez kineziterapije
  800,00 RSD
 6. Usluge fizioterapeuta po zahtevu korisnika
  400,00 RSD
 7. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Ginekološki pregled
  1.600,00 RSD
 2. Kolposkopski pregled
  1.000,00 RSD
 3. Uzimanje PA brisa
  500,00 RSD
 4. Uzimanje vaginalnog sekreta
  300,00 RSD
 5. Uzimanje cervikalnog i dr. brisa
  500,00 RSD
 6. Ultrazvučni pregled
  2.000,00 RSD
 7. Elektrokoagulacija ranice na grliću
  6.000,00 RSD
 8. Biopsija grlića materice
  5.000,00 RSD
 9. Polipektomija
  5.000,00 RSD
 10. Stavljanje spirale
  5.000,00 RSD
 11. Vađenje spirale
  5.000,00 RSD
 12. Instrumentalno vađenje spirale
  8.000,00 RSD
 13. Krioterapija
  1.000,00 RSD
 14. Odstranjivanje manjih kondiloma vulve
  7.000,00 RSD
 15. Analiza PAP brisa
  300,00 RSD
 16. Analiza stepena vaginalne čistoće
  200,00 RSD
 17. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD
 1. Privremeno skladištenje i tretman medicinskog otpada po kilogramu
  200,00 RSD
 2. Privremeno skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada na mesečnom nivou preko 100 kg (po jednom kg)
  150,00 RSD
 1. Prvi pregled lekara u kućnim uslovima
  1.500,00 RSD
 2. Kontrolni pregled u kućnim uslovima
  1.000,00 RSD
 3. Davanje injekcija u kućnim uslovima (intramuskularno, intravenski, subkutano)
  500,00 RSD
 4. Davanje injekcija u kućnim uslovima sa pacijentovim ampulama
  200,00 RSD
 5. Uključivanje infuzije
  700,00 RSD
 6. Previjanje u kućnim uslovima do 3 cm
  500,00 RSD
 7. Previjanje u kućnim uslovima do 3-10 cm
  700,00 RSD
 8. Previjanje u kućnim uslovima preko 10 cm
  1.000,00 RSD
 9. Plasiranje urinarnog katetera u kućnim uslovima
  500,00 RSD
 10. Skidanje šava do 3 cm plus previjanje
  600,00 RSD
 11. Skidanje šava do 10 cm plus previjanje
  800,00 RSD
 12. Skidanje šava preko 10 cm plus previjanje
  1.200,00 RSD
 13. Lekarsko uverenje na lični zahtev, sud
  3.000,00 RSD
 14. Lekarsko uverenje na lični zahtev za smeštaj u dom za stare, ustanove socijalne zaštite
  2.400,00 RSD
 15. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton
  500,00 RSD
 16. Lekarsko uverenje za osiguravajući zavod
  3.000,00 RSD
 17. Drugo stručno mišljenje lekara opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.000,00 RSD
 18. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00 RSD