Medija Centar - Vesti

Lekarski pregledi za držanje i nošenje oružja

Vesti | 8.02.2019. Nazad na Vesti

Lekarsko uverenje za držanje i nošenje oružja, fizička lica mogu dobiti u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika.

Radno vreme: 07-15 časova

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-819, 021/4879-815

Pregled se ne zakazuje

Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Dom zdravlja “Novi Sad” u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu radnika od 13.04.2016. godine obavlja lekarske preglede za držanje i nošenje oružja.

Osvrćući se na tri godine uspešnog rada i za to vreme, stečenog poverenja kod građana, želimo da još jednom podsetimo na značaj profesionalnog i posvećenog rada prilikom davanja lekarskog uverenja u ovoj vrlo delikatnoj oblasti.

Ocenjivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja je vrlo odgovoran posao, jer posledice mogu biti ugrožavanje života i bezbednosti svih građana, te je bitno da takav pristup imaju i drugi koji se tim poslom bave. Pregledi se moraju uraditi profesionalno, temeljno i u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (Službeni glasnik RS. br 25/2016 i 79/2016).

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, potvrđeno je da Dom zdravlja “Novi Sad” ispunjava uslove za obavljanje delatnosti medicine rada, odnosno da, pored specijaliste medicine rada ima i lekare specijaliste oftalmologije i psihijatrije (neuropsihijatrije) koji su neophodni deo lekarske komisije koja donosi konačnu odluku.

Pregledi se u Domu zdravlja „Novi Sad“ obavljaju brzo i efikasno i završe se u istom danu, nakon čega se daje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Važno je napomenuti da na lekarski pregled treba poneti izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju koje nije starije od 30 dana (tzv. Obrazac 1).

Pregled je kompleksan i započinje uzimanjem opštih podataka, lične anamneze (postojanje težih hroničnih oboljenja, operacija, povreda), podataka o sadašnjem zdravstvenom stanju i navikama (uzimanje alkohola i pušenje) i postojanju određenih bolesti u porodici. Za davanje navedenih podataka lice potpisuje izjavu da je dao tačne podatke, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornšću, te da je dao saglasnost za korišćenje njegove medicinske dokumentacije kod izabranog lekara i drugih zdravstvenih ustanova i da nije koristio, i ne koristi, psihoaktivne supstance (odnosno da će se podvrgnuti testiranju ako lekar bude zahtevao). Uzima se i podatak o vrsti oružja za koje se pregled obavlja: lično, lovačko i sportsko.

Lekarski pregled se sastoji od:

  • ispitivanje čula sluha i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi)
  • pregled specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, dubinski vid, vidno polje…)
  • pregled specijaliste neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja
  • pregled specijaliste medicine rada

Svi članovi komisije koji učestvuju u pregledima moraju biti upoznati sa bolestima i zdravstvenim stanjima koja predstavljaju kontraindikaciju za posedovanje oružja i strogo se pridržavati dobijenih podataka. Kada se obave svi pregledi, specijalista medicine rada tumači nalaze i daje zaključnu ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Kada se oceni da je lice zdravstveno sposobno, izdaje se Uverenje koje maksimalno važi 5 godina. Svaku ocenu zdravstvene sposobnosti potpisuje i direktor Doma zdravlja “Novi Sad”.

O oceni zdravstvene sposobnosti lekar obaveštava pregledanu osobu i najbližu jedinicu MUP-a. Ako je pregledano lice proglašeno nesposobnim, ponovni pregled je moguće uraditi tek nakon 6 meseci. Ako fizičko lice nije zadovoljno Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može se žaliti u roku od 15 dana drugostepenoj lekarskoj komisiji u Institutu za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ u Beogradu.

Kada MUP donese rešenje o nošenju oružja, obaveštava i izabranog lekara kako bi i nadalje pratio zdravstveno stanje fizičkog lica. U slučaju promene zdravstvenog stanja, koje bi moglo da utiče na bezbedno rukovanje oružjem, izabrani lekar je dužan da o tome obavesti najbližu jedinicu MUP-a.

U Domu zdravlja „Novi Sad“ se od 2016. godine ukupno pregledalo 551 lice (u 2016. godini 188, u 2017. godini 206, a u 2018. godini 157 lica). (grafikoni 1,2,3).

Pregledano je ukupno 526 muškaraca i 25 žena.

U 2016. godini približno su bili zastupljeni svi dobni uzrasti kod muškaraca, u 2017. godini dominirao je uzrast od 31 do 50 godina, da bi u 2018. godini najviše pregledanih bilo starosti preko 60 godina.

Uverenje za nošenje oružja dobilo je 518 lica (94%) i to: 368 lica (66,7%) dobilo je uverenje do 5 godina, a 150 lica (27,2 %) je dobilo uslovno uverenje (uz nošenje naočara i slušnog aparata).

Od ukupnog broja pregledanih, 11 lica (1,9%) nije dobilo dozvolu za nošenje oružja, a nezavršenih odluka je bilo 22 lica (3,9%) (grafikon 4).

Najviše se tražio pregled za lično oružje (309), pa lovačko (282) i sportsko (17) (grafikon 5).