Medija Centar - Vesti

Projekat “Prevencija alkoholizma kroz obrazovanje i podršku”

Vesti | 10.11.2023. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo sprovodi projekat “Prevencija alkoholizma kroz obrazovanje i podršku” Adolescencija je razdoblje eksperimentisanja i oblikovanja identiteta.

Deo ovog razvojnog procesa uključuje traženje novih senzacija i preuzimanje rizika. Romska deca su često izloženija višestrukim faktorima rizika koji mogu doprineti razvoju alkoholizma, kao što su siromaštvo, socijalna isključenost, nedostatak obrazovanja i zdravstvene zaštite. Pored toga, romska deca često rastu u okruženjima u kojima se alkohol konzumira u većoj meri nego u drugim populacijama. To može biti posledica kulturnih tradicija, socijalnih običaja ili nedostatka drugih aktivnosti i opcija za zabavu i druženje. Kada je u pitanju prevencija alkoholizma kod romske dece, važno je usmeriti se na osnaživanje dece i njihovih porodica da se suoče sa izazovima i pružiti im pristup obrazovanju, zdravstvenoj nezi i drugim resursima koji mogu pomoći u razvoju pozitivnih stilova života. Takođe, neophodno je raditi na smanjenju stigme i diskriminacije koje romska deca često doživljavaju, što doprinosi povećanju rizičnih ponašanjima i socijalnoj isključenosti. Ukoliko se kod romske dece razvije problem alkoholizma, potrebno je obezbediti adekvatnu podršku i tretman koji bi trebalo da se prilagodi njihovim specifičnim kulturološkim karakteristikama. Takođe, ono što je od ključne važnosti, jeste rad na prevenciji alkoholizma, kao jednog od čestih oblika ponašanja dece u romskoj populaciji. Podrška dece i njihovo osnaživanje su glavni elementi prevencije alkoholizma. Projekat se realizuje kroz radioničarski rad sa decom i adolescentima korisnicima Svratišta za decu, stanovnicima romskih naselja u Novom Sadu: Veliki Rit i Bangladeš i učenicima škole ŠOOO „Sveti Sava“.