Medija Centar - Vesti

Projekat “Unapređenje zdravlja pripadnika romske populacije u Novom Sadu”

Vesti | 21.08.2023. Nazad na Vesti

Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo Grada Novog Sada realizuje projekat “Unapređenje zdravlja pripadnika romske populacije u Novom Sadu”.

Veliki Rit i Bangladeš su naselja u opštini Novi Sad sa pretežno romskom populacijom. Stanovništvo ovih naselja živi ispod svih standarda dostojanstvenog života. Loši uslovi života, prisustvo faktora rizika udruženih sa deficitom znanja i odgovornosti za sopstveno zdravlje jesu oni koji dovode do oboljevanja od bolesti koje spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Oko 20% stanovnika nema zdravstveno osiguranje. S obzirom na to da se oni zbog loših materijalnih uslova ne odazivaju na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju detektovanja prisustva faktora rizika  van naselja u kojima žive, potrebno je organizovati preventivne preglede u ovim naseljima.

Takođe, u ovim naseljima su i dalje u velikom broju zastupljene zarazne bolesti, sa dominantnošću vašljivosti i šuge. Zbog loših materijalnih uslova retko odlaze u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a ukoliko se dogodi da to učine nedostatak materijalnih sredstava onemogućava kupovinu preparata za suzbijanje vašljivosti.

Ako se uzme u obzir otvorenost svratišta i prihvatilišta, dešava se da oboleli budu prenosioci i uzrok daljeg širenja ovih bolesti, tako da je potrebno edukovati stanovništvo ovih naselja o važnosti lečenja od zaraznih bolesti.

Grupni oblik zdravstveno-vaspitnog rada na prevenciji vašljivosti podrazumeva radionice i individualni zdravstveno-vaspitni rad u okviru kojih će, uz sticanje teorijskog znanja, biti pregledane porodice u cilju detekcije vašljivosti i kožnih promena, podela sredstava protiv vašljivosti uz edukaciju o njihovoj primeni, kao i obavezna kontrola uspešnosti realizacije nakon dve nedelje na terenu.

Navedene aktivnosti se realizuju:

Naselje Veliki rit:

  • 22.08.2023. u 10 časova
  • 24.08.2023. u 10 časova
  • 05.09.2023. u 10 časova
  • 07.09.2023. u 10 časova

Naselje Bangladeš

  • 31.08.2023. u 10 časova

Takođe, biće organizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti- akcije sa ciljem detekcije faktora rizika za nastanak hroničnih masovnih nezaraznih bolesti tokom kojih je planirano merenje krvnog pritiska i vrednosti šećera iz kapilarne krvi, merenje telesne mase i visine i računanje BMI. Cilj ovih aktivnosti je rana detekcija prisustva faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih oboljelja i prevencija razvoja istih.

Navedene aktivnosti se realizuju:

Naselje Veliki rit: 29.08.2023. u 10 časova Naselje Bangladeš: 22.08.2023. u 9 časova