Medija Centar - Vesti

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Vesti | 28.04.2017. Nazad na Vesti

Međunarodna organizacija rada ustanovila je 2003. godine 28. april kao Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, dok se ranijih godina obeležavao kao Međunarodni dan sećanja na poginule i povređene radnike. U Republici Srbiji obeležava se od 2010. godine.
Ovogodišnja tema kampanje je:

OPTIMIZIRANJE PRIKUPLJANJA I KORIŠĆENJA PODATAKA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, DOPRINOS SPROVOĐENjU CILJA 8. ODRŽIVOG RAZVOJA

Kampanja se fokusira na potrebe zemalja za poboljšanjem kapaciteta u pouzdanom prikupljanju i korišćenju podataka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kroz validan:

 • Obuhvat
 • Preciznost
 • Uporedivost
 • Blagovremenost

Dobra praksa u razvoju i implementaciji Nacionalnog sistema za evidentiranje i izveštavanje ima za cilj:

 • pružanje sveobuhvatnih i pouzdanih podataka o pojavi povređivanja i oboljevanja na radu
 • objavljivanje komparativne nacionalne statistike sa izveštavanjem i doprinos međunarodnoj statistici
 • informisanje o preventivnim merama zaštite na radu
 • obezbeđenje odgovarajućih i efikasnih sistema nadoknade radnicima

Treba da se vode podaci o:

 • nesrećama na radu (događaji koji proizilaze iz ili u toku rada, koji rezultiraju fatalnim ili ne-fatalnim povredama)
 • profesionalnim bolestima (svaka bolest nastala kao rezultat izloženosti faktorima rizika na radnom mestu i u radnoj okolini)
 • opasnim pojavama (brzo identifikovati događaj definisan po nacionalnim zakonima i propisima, sa potencijalom da izazove povredu ili bolest kod radnika na poslu ili u javnosti)
 • nesrećama sa smrtnim ishodom ili telesnim povredama koje se dešavaju na direktnom putu između mesta rada i mesta stanovanja radnika, odnosno mesta gde radnik koristi pauzu za obrok ili gde prima svoju platu.

Takođe, trebalo bi i sumnju na moguće profesionalno oboljenje uključiti u sistem prikupljanja i obaveštenja, jer iskustveno znamo da mnoge profesionalne bolesti imaju dug period kašnjenja (neke i do 20 godina ili više).

Program održivog razvoja do 2030. koji su Ujedinjene nacije usvojile 25. septembra 2015. godine, obuhvata globalni akcioni plan sa određenim ciljevima na okončanju siromaštva, zaštiti planete, i obezbeđivanju prosperiteta za sve. Sa njegovim usvajanjem, kapacitet za prikupljanje i korišćenje pouzdanih podataka zaštite na radu je takođe postala neophodnost za zemlje kako bi ispunile svoju obavezu da implementiraju i izveštavaju o nekim od 17 ciljeva održivog razvoja.