Medija Centar - Akreditacija

Dom zdravlja akreditovan na sedam godina

Akreditacija | 18.01.2013. Nazad na Akreditacija

Direktorka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dr Snežana Manić, donela je 21. januara ove godine Rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji Doma zdravlja „Novi Sad“ na period od sedam godina – najduži mogući period koji ustanova može steći akreditacijom. Sertifikat nam je uručen 5. februara na svečanosti u Beogradu, u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sertifikat na sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno više od 71% ocena 4 i 5. Dom zdravlja „Novi Sad“ je ostvario 98,18% ocena 4 i 5, a takođe je ispunio uslov da nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenata u procesu lečenje nije ocenjen ocenom manjom od 4.

U proces akreditacije uključili smo se još u periodu pilotiranja standarda za akreditaciju u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji. Prvi put smo se akreditovali za period 2008. do 2011. godine (maksimalno na tri godine), a sada smo sertifikovani za period od 2013. do 2020. godine (maksimalno na sedam godina).

U akreditaciji su se ocenjivale određene oblasti zdravstvene zaštite:

kliničke oblasti

 • zdravstvena zaštita odraslog stanovništva
 • zdravstvena zaštita dece
 • zdravstvena zaštita žena
 • specijalističko – konsultativna služba
 • polivalentna patronaža

klinička podrška:

 • padiološka dijagnostika
 • laboratorijska dijagnostika

neklinički standardi:

 • rukovođenje
 • upravljanje
 • životna sredina
 • ljudski resursi
 • upravljanje informacijama

Ukupno je ocenjivano 12 velikih oblasti kroz definisane standarde koji su dostignuti nizom aktivnosti koje su određene kriterijumima. Standardi podrazumevaju optimalne standarde kvaliteta i bezbednosti i usmereni su na unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. U Domu zdravlja „Novi Sad“ je ocenjivana ispunjenost standarda kroz ukupno 550 kriterijuma.

Sam postupak trajao je gotovo godinu dana uz maksimali angažman zaduženih timova za svaku od navedenih dvanaest oblasti kao i svih ostalih zaposlenih.

Timovi su izvršili samoocenjivanje u odnosu na definisane standarde, i pripremili su obimnu i kvalitetnu dokumentaciju koja je prosleđena Agenciji za akreditaciju zdrvstvenih ustanova. U nastavku procesa pripremali su svako svoju oblast za dolazak spoljašnjih ocenjivača – dokumentaciju koja potvrđuje primenu standarda i neophodna unapređenja u radu.

U procesu akreditacije timovi su uradili reviziju predhodnih i napisali nove procedure u ukupnom broju od 389 procedura.

Na kraju samog akreditacijskog procesa u spoljašnje ocenjivanje došle su nam kolege iz drugih zdravstvenih ustanova – edukovani spoljašnji ocenjivači Agencije: Vođa tima – prim. dr Vesna Vujičić (Direktor Doma zdravlja Savski venac, lekar specijalista opšte medicine) i članovi tima – dr sci.med. Zorica Šumarac (zamenik direktora Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije), VMC Dragica Vnučec (glavna sestra Doma zdravlja Savski venac) i doplomirani pravnik Radoš Topalović (direktor pravnogcektora Zdravstvenog centra Užice).

Spoljašnje ocenjivanje se realizovalo u zdravstvenoj ustanovi, u trajanju od četiri dana (Dani akreditacije od 09. do 12. decembra 2012. pregledom primljene dokumentacije, razgovorom sa organima upravljanja zdravstvene ustanove i zaposlenima koji su učestvovali u postupku samoocenjivanja, obilaskom, pregledom prostornih kapaciteta i opremljenosti zgrade medicinskom opremom, razgovorom sa pacijentima i zaposlenima i završnim sastankomna kome se organi upravljanja i zaposleni informišu o obavljenoj akreditacijskoj poseti.

U Završnom izveštaju o akreditaciji spoljašnji ocenjivači su istakli da je Dom zdravlja „Novi Sad“ dobro organizovana, opremljena, moderna zdravstvena utanova primarnog nivoa zdravstvene zaštiti. Izveštaj sadrži detaljan pregled samoocenjivanja i ocenjivanja kriterijuma za svaku oblast, kao i korisne napomene u smislu postignutih dostignuća i preporuka za unapređenje. Dostignuća Doma zdravlja „Novi Sad“prepoznata kroz proces akreditacije:

 • strateško planiranje i upravljanje ustanovom (Strateški i operativni planovi ustanove
 • sprovođenje preventivnih – skrining programa
 • savetovališni rad sa decom i odraslima
 • organizacija „Otvorenih vrata“
 • procedure
 • dostupnost osobama sa invaliditetom
 • implementacija kliničkih puteva i vodiča dobre prakse
 • planovi za unapređenje kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata za sve službe
 • stručno usavršavanje zaposlenih
 • zakazivanje pregleda
 • informacioni sistem
 • vođenje medicinske dokumentacije sa planom i ciljem lečenja
 • upravljanje rizikom
 • centralizovana sterilizacija
 • upravljanje medicinskim otpadom

Kao jedna od najvećih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Republici Srbiji, imamo veliku odgovornost da i dalje unapređujemo pružanje zdravstvene zaštite pacijentima iz vizure kvaliteta i bezbednosti. Proces Akreditacije nam kroz merljive i definisane kriterijume željenih standarda omogućuje da na izazove odgovorimo na najbolji mogući način i postignemo krajnji cilj svih naših aktivnosti – a to jeunapređenje zdravlja građana Novo Sada i Sremskih Karlovaca.

Akreditacija je proces i nije završila samim činom dobijanja sertifikata. Nas i nakon dobijanja sertifikata na sedam godina očekuju redovne posete spoljašnjih ocenjivača Agencije. Akreditacija obezbeđuje okvir koji omugućuje da se definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioriteti za kontinuirano unapređivanje zdravstvene zaštite otkrivanjem sopstvenih prednosti i mogućnosti napretka. Dobijanje sertifikata na sedam godina obavezujeustanovu na dalje činjenje u smeru kvalitetnog i bezbednog pružanja usluga.

Koordinator za akreditaciju

dr Nina Smiljanić

Dom zdravlja akreditovan na sedam godina image
Dom zdravlja akreditovan na sedam godina image
Dom zdravlja akreditovan na sedam godina image
Dom zdravlja akreditovan na sedam godina image

Akreditovan dom zdravlja