Icon Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-000

Načelnik: dr Olgica Jukić Neatnica

Glavna sestra: vms Zora Krstin

Služba za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu delatnost Doma zdravlja Novi Sad je najveća i najsloženija ovakva služba na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Srbiji.

 

Služba pruža sveobuhvatnu specijalističku delatnost za oblasti interne medicine, pneumoftiziologije, oftamologije, otorinolaringologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, medicine sporta, psihijatrije i neurologije, dermatovenerologije, radiologije i socijalne medicine.

U devet odeljenja raspoređenih u objektima Liman, Jovan Jovanović Zmaj, Novo Naselje, i uz internističku ambulantu u Petrovaradinu radi 272 zaposlenih, 69 lekara specijalista, 16 lekara na specijalizaciji, 87 medicinskih sestara, 24 RTG tehničara, 57 fizioterapeuta, 12 zdravstvenih saradnika i 3 informatičara.

Koristimo savremenu medicinsku tehnologiju na kojoj radi stručni kadar koji je kroz kontinuirane medicinske edukacije u trendu sa najnovijim medicinskim protokolima i procedurama u vezi lečenja i dijagnostike.

Koristimo savremenu medicinsku tehnologiju na kojoj radi stručni kadar koji je kroz kontinuirane medicinske edukacije u trendu sa najnovijim medicinskim protokolima i procedurama u vezi lečenja i dijagnostike.


Oftalmologija

Odeljenje oftalmologije se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem stanja i bolesti vezanih za organ vida – oko i kod dece i kod odraslih. Odeljenje je locirano u tri zdravstvena objekta u gradu (Liman, Jovan Jovanović Zmaj i Bistrica).

Sem kurativnih pregledag, naši oftalmolozi preventivno pregledaju decu u četvrtoj godini života u cilju ranog otkrivanja i lečenja slabovidosti i razrokosti, i zatim nastavljaju sa preventivnim pregledima predškolske dece i dece u četrnaestoj godini života.

U Nedelji borbe protiv glaukoma svake godine se organizuju akcije merenja očnog pritiska građanstvu, u cilju ranog otkrivanja i prevencije glaukoma.

Odeljenje poseduje savremene aparate za oftalmološku dijagnostiku, uključujući i bezkontaktni tonometar, keratorefraktometre, kao i aparat za kompjuterizovano određivanbje vidnog polja. Kao saradnici oftalmologa, uz medicinske sestre rade i medicinski saradnici-ortooptičar, tifolog, kao i 2 optometriste, a što je jedinstveno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u RS i doprinosi kvantitetu i kvalitetu oftalmoloških usluga.

Šef Odeljenja: dr Zorica Odalović-Milanov, spec. oftalmologije

Koordinator Odeljenja: Sanja Todorović


Otorinolaringologija

ORL odeljenje se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti uha, nosa i grla dece i odraslih, kao i preventivnim pregledima predškolske dece u cilju ranog otkrivanja nagluvosti.

Odeljenje ORL poseduje i najsavremeniju ORL radnu stanicu, koja omogućava kompletan ORL pregled i dijagnostiku,uz maksimalan konfor i bezbednost pacijenta.

Odeljenje je locirano u tri zdravstvena objekta u gradu (Liman, Jovan Jovanović Zmaj i Bistrica), sa dva prateća kabinetia za audiologiju u kojima rade edukovane medicinske sestre koje se bave snimanjem sluha i ispitivanjem ravnoteže dece i odraslih.

Šef Odeljenja: dr Aleksandra Mihajlović, spec.orl

Koordinator Odeljenja: Violeta Miščević


Fizikalna medicina

Odeljenje fizikalne medicine bavi se lečenjem fizijatrijskih bolesti i stanja posle povreda dece i odraslih, kao i preventivnim pregledima predškolske dece u cilju ranog otkrivanja promena na lokomotornom aparatu. Odeljenje pruža svoje usluge na tri lokacije, u objektu na Limanu, Bistrici i u Jovan jovanović Zmaj.

U odeljenju su zaposleni lekari – specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije u timu sa fizioterapeutima koji po nalogu fizijatra pružaju širok spektar usluga fizikalne terapije na savremenim aparatima.

Šef Odeljenja: dr Zorica Jakišić, spec. fizikalne med. i rehabilitacije

Koordinator Odeljenja: dipl. terapeut rehabilitacije Ivana Ristivojević 


Dermatovenerologija

Odeljenje dermatologije bavi se pregledima i lečenjem kožnih bolesti dece i odraslih, uključujući i terapijske procedure u vidu malih dermatohirurških intervencija (radiotalasnim nožem, elektrokauterom, kriterpijski tretmani), kao i ranim otkrivanjem premalignih i malignih promena na koži.

Veliki značaj se pridaje preventivnom radu, te specijalisti dermatovenerologije sprovode skrining među zdravim građanima koji dolaze u posetu lekaru u našu ustanovu (Odeljenje pruža svoje usluge na tri lokacije: u objektu na Limanu, Bistrici i u Jovan Jovanović Zmaj), ali i vrlo aktivno i izvan ustanove – na terenu, gde građane upoznaju sa faktorima rizika za nastanak kožnih tumora, i uporedo rade preglede, sa dermoskopijom u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja kože.

Šef Odeljenja: dr Jadranka Janković, spec. dermatovenerologije

Koordinator Odeljenja: vms Vesna Veljković

 

Interna medicina

Odeljenje interne medicine se bavi dijagnostikom i lečenjem širokog spektra bolesti iz oblasti interne medicine. Odeljenje je locirano u tri zdravstvena objekta u gradu (Liman, Jovan Jovanović Zmaj i Bistrica) i u ambulanti u Petrovaradinu.

U okviru Odeljenja interne medicine organizovan je Odsek za rano otkrivanje i prevenciju kardiovaskularnih bolesti u kome se obavlja i kompletna kardiovaskularna dijagnostika, uključujući i dopler karotida, a edukovani su i lekari za UZ štitne žlezde i UZ gornjeg abdomena.

Od izuzetnog značaja je Savetovalište za dijabetes koje bez prekida u ovom odeljenju radi od 1990. godine. U objektima Jovan Jovanović Zmaj i Liman pacijenti bez uputa mogu proveriti glikemiju i dobiti savete o ishrani i stilu života, a nedeljno se održavaju tematska predavanja i radionice namenjene obolelima od dijabetesa i zainteresovanom građanstvu.

U Odseku za plućne bolesti u objektu Jovan Jovanović Zmaj rade 2 lekara specijalista pneumoftiziologije koji se bave dijagnostikom i lečenjem oboljenja disajnih organa, uz korišćenje savremene opreme.

Šef Odeljenja: dr Dejan Macanović, spec. interne medicine

Koordinator Odeljenja: vms Dragana Korajlija


Neuropsihijatrija

Lekari specijalisti ovog odeljenja dijagnostikuju, leče i prate oboljenja i stanja pacijenata vezanih za psihijatrijske i neurološke bolesti. Odeljenje pruža svoje usluge na tri lokacije, u objektima Liman, Bistrica, kao i objektu Jovan Jovanović Zmaj gde se nalazi i Odsek za bolesti zavisnosti.

Preventivno delovanje ovog odeljenja se prepoznaje među građanima, jer se redovno uspešno obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama.

Lečenje naših neuropsihijatrijskih pacijenata zahteva timski rad i lekara, psihologa, socijalnog radnika, kao i medicinskih sestara.

 

Šef Odeljenja: dr Natalija Radulović, spec. neuropsihijatrije

Koordinator Odeljenja: vms Ljubica Božinovska


RTG

U Odeljenju RTG dijagnostike obavljaju se standardne radiografije, mamografije kao i širok spektar ultrazvučnih pregleda. Stalno napredovanje medicinske tehnologije dovodi do konstantnog porasta broja ovih pregleda, kao i proširenja spektra radioloških i ultrazvučnih pregleda.Stoga zaposleni u ovom odeljenju ulažu veliki napor i zalaganje, uz redovne edukacije iz novih tehnika, kao i korišćenje savremene opreme.

Odeljenje RTG dijagnostike uključeno je u nacionalni skrining za rano otkrivanje raka dojke i ponosimo se činjenicom da je u našoj ustanovi samo u 2016. godini mamografski pregledano 6.573 žena. To je, prema podacima Kancelarije za skrining raka dojke, pet puta više od prosečnog broja pregledanih žena u 35 uključenih domova zdravlja, odnosno svaka osma žena, od ukupno pregledanog uzorka žena u Republici Srbiji je pregledana u Domu zdravlja Novi Sad.

Odeljenje je locirano u tri zdravstvena objekta u gradu (Liman, Jovan Jovanović Zmaj i Bistrica).

Šef Odeljenja: dr Srđan Mrđen, spec. radiologije

Koordinator Odeljenja: viši rtg tehničar Aleksandar Ratkov


Sportska medicina

Od 2017. godine odlukom referentnih ustanova Odeljenje sportske medicine pruža usluge deci od šeste do četrnaeste godina života i to za utvrđivanje opšte, odnosno posebne zdravstvene sposobnosti za bavljenje sportskim aktivnostima, odnosno delatnostima, kao i kontrolne preglede u vezi sa tim. Odeljenje je smešteno u objektu Liman.

Kompleksnim i sveobuhvatnim preventivnim pregledom dece sportista izbeći će se neželjeni događaji koji ugrožavaju zdravlje i život dece prilikom sportskih aktivnosti.

Šef Odeljenja: dr Nemanja Mirnić, spec medicine sporta

Koordinator Odeljenja: ms Slađana Živanović-Mundžić


Socijalna medicina

Odeljenje socijalne medicine prikuplja, obrađuje i analizira podatke nastale pružanjem zdravstvene zaštite u našoj ustanovi i u dinamici koja je određena zakonom prosleđuje ih Institutu za javno zdravlje Vojvodine i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

U Odeljenju izrađuju dokumente kojima se analizira rad Doma zdravlja kako bi se na vreme moglo uticati na organizaciju i kvalitet rada u ustanovi i donositi odluke zasnovane na dokazima. Odeljenje uspešno koordinira aktivnostima u vezi sa kontinuiranim procesom vezanim za akreditaciju naše ustanove.

Takođe, jedan od lekara – specijalista socijalne medicine je aktivno angažovan u radu Savetovališta za mlade kroz grupni i individualni zdravstveno vaspitni rad sa mladima.

Informatičari u ovom Odeljenju pružaju svakodnevnu podršku održavanja elektronskog kartona, izrađuju elektronske obrasce i dokumente, pripremaju potrebne podatke za analizu, održavaju sajt (zvanični za javnost i interni za zaposlene), formiraju i šalju fakture, nadležni su za tehničko funkcionisanje zdravstvenog informacionog sistema.

Šef Odeljenja: dr Biljana Petrović, spec. socijalne medicine

Koordinator Odeljenja: ms Zorica Samardžić

Petrovaradin image

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost - Dermatovenerologija

Petrovaradin image

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost - Oftalmologija

Petrovaradin image

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost - Otorinolaringologija

Petrovaradin image

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost - Oftalmologija